Navigácia:  Domov > Servis

hore
Stránka
Ponuka

Servis

Spoločnosť Vorax s.r.o. poskytuje profesionálny a komplexný záručný a pozáručný servis na celú oblasť svojich činností.

Záručná oprava k záručnej oprave je zhotoviteľ povinný nastúpiť najneskôr do dohodnutého termínu od nahlásenia závady. Odstránenie závady vykoná zhotoviteľ najneskôr do dohodnutého termínu od nahlásenej záručnej opravy. V prípade neodstránenia závady poskytne zhotoviteľ náhradné riešenie do odstránenia a to výmenou vadného dielu alebo dočasným zapožičaním jeho ekvivalentu. Servisné práce budú poskytované na základe písomnej alebo elektronickej objednávky prevedené splnomocneným pracovníkom objednávateľa. Zoznam týchto splnomocnených pracovníkov poskytne objednávateľ zhotoviteľovi zapísaných v servisnej zmluve..

Pozáručný servis pozáručný servis obsahuje odstránenie všetkých odchyliek od predpísaných technických parametrov, ktoré sú pre zariadenia stanovené predpismi alebo sú pri tomto zariadení, a to vrátane uvedenia zariadenia do bezchybnej prevádzky. Všetok pozáručný servis je spoplatnený. Servisné práce budú poskytované na základe písomnej alebo elektronickej objednávky prevedené splnomocneným pracovníkom objednávateľa. Zoznam týchto splnomocnených pracovníkov poskytne objednávateľ zhotoviteľovi zapísaných v servisnej zmluve a to v zmluvnej reakčnej dobe. Reakčná doba platí pri ohlásení poruchy cez pracovný deň od 7:00 do 16:00 hodiny. V prípade ohlásenia poruchy po 16:00 hodine a v dňoch pracovného pokoja platí vyššie uvedené lehoty, s začiatkom plnenia počítaným od 7:00 hodín nasledujúceho pracovného dňa, a to pokiaľ nebude vyžadovaný servisný zásah mimo pracovnej doby.

Preventívne prehliadky a Profylaktický servis zariadení sa vyžaduje platnými právnymi predpismi a prevádza sa 1x za 12 mesiacov. Opravy alebo výmeny poškodených zariadení, prevádza zhotoviteľ po dohode s objednávateľom.

« späť hore ďalej »
hore
Stránka
Ponuka
hore
Stránka
Ponuka

Spoločnosť Vorax, s.r.o. je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 50690/B.

Copyright © 2007-2019 Vorax, s.r.o.

Prihlásenie