Navigácia:  Domov > Elektroinštalácie

hore
Stránka
Ponuka

Elektroinštalácie

Pri elektroinštaláciách v rodinných domoch poskytujeme:

konzultácie s investorom o predstavách rozmiestnenia elektroinštalačných prvkov, výpočet požadovaného výkonu pre prevádzkovanie rodinného domu, vypracovanie projektu, vybavenie formalít na rozvodnom závode pre pripojenie stavby na zdroj elektrickej energie, vybavenie prípojky a jej realizáciu so všetkými formalitami (t. j. súhlas príslušného rozvodného závodu, rozkopávkové povolenie, súhlas všetkých dotknutých strán inžinierskych sietí – voda, plyn, vn elektro, nn elektro, telekomunikácie diaľkové a miestne vedenia, realizácia prípojky, odovzdanie prípojky rozvodnému závodu, odovzdanie rozkopávky prevádzkovateľovi a revízne správy), vnútorné rozvody elektroinštalácie v rodinnom dome na kľúč (okrem dodávky svietidiel),
- silnoprúdové rozvody (svetelné, zásuvkové, technologické)
- slaboprúdové rozvody (pre el. vrátnika, video, televízny signál, štrukturovanú kabeláž, telefónne rozvody, rozvody pre zabezpečovací systém, rozvody pre meracie, ovládacie a regulačné obvody)

Záruka:

na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela opravíme alebo vymeníme nami montované elektroinštalačné súčiastky, ktoré boli chybne namontované alebo montážou poškodené, poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce, preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály.

Kontrola kvality:

Dvojitá kontrola po ukončení hrubej montáže, t. j. po osadení rozvádzača, uložení káblov do stien a vývodov pre technologické zariadenia. Kontrolu vykonáva nezávisle vedúci montážnej skupiny.

Zmluva o dielo:

V zmluve o dielo v zmysle Obchodného zákonníka sú určené všetky podmienky realizácie diela, t. j. predmet diela a jeho rozsah, cena diela, termín začatia a ukončenia diela, záručné podmienky a iné podmienky podľa dohody s investorom.

Celý priebeh prác je zaznamenaný v stavebnom denníku s popisom vykonaných prác, dohodnutých zmien a inštalovaného materiálu.

« späť hore ďalej »
hore
Stránka
Ponuka
hore
Stránka
Ponuka

Spoločnosť Vorax, s.r.o. je zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka: 50690/B.

Copyright © 2007-2019 Vorax, s.r.o.

Prihlásenie